Roi Thái Sơn

Bái tổ
Thái sơn, trích thủy, địa xà liên
Thương thượng,lộng ky lân, thoái bạch viên
Huy ky, độc giác, trung bình hạ
Thượng thích, đại đăng, tấn thừa thiên
Hồi đầu, trực chỉ liên tam thích
Đồng tân thuận thế, giáng vân biên
Tẩu độc thố, trưng sơn, hoành, giáng kiếm
Linh miêu mai phục, tấn thích ngưu
Thừa châu bố địa, khai côn thích
Hồi tiểu, kim kê, đả trung lang
Phi phong, tẩu võ, khai ngưu giác
Tiểu tử tam phiền, giá mã an
Bái tổ sư, lập như tiền