Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp

Bài thiệu:

Xung khí đề đao nguyệt bế hình
Lôi phong trá tẩu quỷ thần kinh
Hồi đao thập tự phiên thân phạt
Loan vũ song phương vãng phản hoành.

Tứ diện huy đao kình thiên trụ
Thủ hoàn yêu cảnh đảo hùng tinh
Luân thân hổ giáng tam hoàn vũ
Truy địa long thăng tứ giác minh.

Sư hống, tương hi uy lực phát
Ðiểu tàng, xà ẩn độc tà sinh
Án sơn tản thạch, liên đạo trảm
Viên hoàn tam bộ, đoạn trường chinhDịch nghĩa:

Tung đao móc ngựơc bóng trăng thanh
Cuốn gió chạy đi gạt quỹ thần
Quay lại bốn phương đao chém phạt
Loan đao hai lượt cản vòng quanh.

Bước lên phạt chém đao bốn phía
Đảo lựơn quanh thân hái sao trời
Lăn đao bổ vớt lui chân phạt
Bốn lần xẻ đất quyết tìm Long.

Gầm lên như tiếng Sư Tử rống
Muôn loài trốn chạy khí âm u
Vun đao chém đá san bằng núi
Ba bước quay đao dứt trận tiền.