Tứ Tượng Côn Pháp


Khai côn bái sư môn
Tã hồi mã bộ côn
Khởi xung thiên tróc địch
Lưỡng đã trung bình côn.

Triền côn kiềm long giáng
Ngũ loan tỏa biên phòng
Thoái tấn liên đã thích
Ðoạn hồi côn chấn phong.

Luân thân hậu tam loan
Ðoạt mệnh quỷ môn quan
Thoái tã đảo côn pháp
Hoành xà bạt nhị san.

Ðộc cước kình thiên trụ
Tảo vân ngưỡng thiên nhan
Luân thân liên hậu đã
Liên bộ côn ngũ loan.

Hoành tả đinh tấn côn
Phiên thân luân diện thích
Trấn áp đỉnh tầm long
Tả hồi côn mã bộ.

Tâm vong nguyệt thôi song
Tả hạ thích, hữu kích
Nhất trụ kình thiên phong
Phi long thiên thượng giáng
Tứ diện hoạt linh côn.

Tứ loan tiền truy kích
Phản chấn hồi loan côn
Xà côn tả hữu bộ
Phục hổ ngoạ long côn
Thần điêu triều thiên thượng
Bạt vũ ngũ loan côn
Hồi đầu côn mã đáo.