Kim Ngưu Quyền

Lập tấn bái tổ,
Tam bộ cung kính,
Nhị bộ kính sư,
Đồng tử khai quyền,
Liệt địa đồ thành,
Kim ngưu chiếu giác,

Hường nghiệp dẫn thân,

Lão tổ nghinh tân,
Thiền sư tống khách,
Tiên ông tọa thạch,
Đồng tử đăng sơn,
Hạn quyển song quyền,
Thối khai lưỡng thủ,
Tung thiên lập trụ,
Hạ địa tầm châu,
Đảo thế hắc hầu,
Tùy cơ bạch hổ,
Tung hoành ngũ lộ,
Tấn hạn tam quan,
Bạch hạc tầm giang,
Kim kê độc lập,

Lập bộ như tiền.