Ngọc Trản Ngân Đài

Tam bộ bái tổ - Nhị bộ kỉnh sư.
Hồi thân lập trụ - Ngọc trản ngân đài.
Tả hữu tấn khai - Thập tự luyện diệp.
Liên đả sát túc - Toạ hồi mai phục.
Tấn đả tam chiến - Thối thủ nhị linh.
Tả hoành sát - Hữu hoành sát.
Hồi phát địa hổ - Thanh long biên giang.
Phụ tử tương tùy - Song phi triển dực.
Hạ bàn lôi đản đả - Hồi tiểu tọa khai cung.
Tấn đả song quyền - Trực tiền quyển địa.
Huỳnh long quyển địa - Đồng tử dương thân.
Hoành tấn đả liên hoàn - Hồi tả tọa bạch xà lang lộ.
Tả hoành sát thanh long biên giang - Kim kê điển thủ.
Thối tảo bát liên hoàn - Tẩu mã dương tiên.
Lập bộ như tiền - Hồi đầu vọng bái.